Biltse Sport Federatie

Een mededeling van de gemeente De Bilt van 13 september 2012:

Overeenstemming met Utrechts Landschap over gebiedsvisie Weltevreden, De Bilt

Wij hebben bij brief van 10 mei 2012, naar aanleiding van een e-mail van de Stichting Het Utrechts Landschap, ons raadsvoorstel d.d. 10 april 2012 met het onderwerp ‘Vaststellen kaders nieuw sport- en zalencentrum De Bilt met zwembad’ ingetrokken. Het mailbericht van de stichting riep vragen op over de eigendomsverhoudingen en de juridische positie van partijen.

Via het Mededelingenblad 2012/13 van 21 juni 2012 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van het intussen door de notaris gehouden onderzoek naar de positie van de Stichting Het Utrechts Landschap op Sportpark Weltevreden. In de betreffende mededeling gaven wij aan op korte termijn in overleg te treden met de stichting en u nadien te informeren over de uitkomsten en de vervolgstappen.

Inmiddels heeft het overleg met de Stichting Het Utrechts Landschap plaatsgevonden. Wij zijn met de stichting overeengekomen een ruimtelijke visie te ontwikkelen voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Voordorpsedijk, de Biltse Rading en de spoorlijn Utrecht - Amersfoort. Het nieuw te bouwen sport- en zalencentrum met zwembad zal binnen dat gebied een plek krijgen.

Wij hebben intussen opdracht gegeven voor het opstellen van de gebiedsvisie. Bij de voorbereiding zullen wij het Utrechts Landschap en andere belanghebbenden op de gebruikelijke wijze betrekken. In onze planning gaan wij er vanuit dat de gebiedsvisie in het 1e kwartaal van 2013 is afgerond. Bij ons voorstel tot vaststelling van de gebiedsvisie zullen wij uw raad een separaat voorstel doen over de realisatie van een sport- en zalencentrum met zwembad.

Bovenstaand treft u ter info aan het raadsmededelingenblad 2012/19 waar info staat over de ontwikkelingen rond het Sport- en zalencentrum.
Groet, Wim Tigelaar